2023
 1. 38. 
 2. Unseen, Westergas Fabriek, Amsterdam, 19 – 22 September 2023
 1. 37. 
 2. Amsterdam Art Weekend, 31 May – 4 June 2023
 1. 36. 
 2. Art Island, Forteiland IJmuiden, 26 – 28 May 2023
 1. 35. 
 2. Art Rotterdam, 8 – 12 February 2023
2019
 1. 20. 
 2. FIAC, Paris, 17 – 20 October 2019
 1. 17. 
 2. Art Rotterdam, 6 – 10 February 2019