2023
 1. 38. 
 2. Unseen, Westergas Fabriek, Amsterdam, 19 – 22 September 2023
 1. 37. 
 2. Amsterdam Art Weekend, 31 May – 4 June 2023
 1. 36. 
 2. Art Island, Forteiland IJmuiden, 26 – 28 May 2023
 1. 35. 
 2. Art Rotterdam, 8 – 12 February 2023
2018
 1. 14. 
 2. Art Rotterdam, 8 – 11 February 2018
2017
 1. 10. 
 2. Art Rotterdam, 9 – 12 February 2017