2019
Young Lion, wandering, 19 Apr – 25 May 2019, Marien Schouten