2019
 1. 19. 
 2. Unseen, Westergasfabriek, Amsterdam, 20 – 22 September 2019
 1. 17. 
 2. Art Rotterdam, 6 – 10 February 2019
2018
 1. 14. 
 2. Art Rotterdam, 8 – 11 February 2018
2017
 1. 11. 
 2. Art Cologne, 25 – 29 April 2017
 1. 10. 
 2. Art Rotterdam, 9 – 12 February 2017
2016
 1. 7. 
 2. LOOP Barcelona, Barcelona, Spain, 4 – 6 June 2016
 1. 4. 
 2. Art Rotterdam, 11 – 14 February 2016