2019
 1. 19. 
 2. Unseen, Westergasfabriek, Amsterdam, 20 – 22 September 2019
 1. 17. 
 2. Art Rotterdam, 6 – 10 February 2019
2018
 1. 15. 
 2. Art Cologne, 19 – 22 April 2018
 1. 14. 
 2. Art Rotterdam, 8 – 11 February 2018
2017
 1. 10. 
 2. Art Rotterdam, 9 – 12 February 2017
2015
 1. 1. 
 2. Granpallazo, Rome, 15 – 17 May 2015